O spoločnosti / Etika & Transparentnosť / Systém oznamovania nekalých praktík

Systém oznamovania nekalých praktík

Skupina Alfasigma má v úmysle presadzovať svoje hodnoty a etické zásady čestne a transparentne a na tento účel zaviedla systém oznamovania nekalých praktík, ktorý umožňuje všetkým, ktorí prichádzajú do styku so spoločnosťou (t. j. zamestnancom, dodávateľom, zákazníkom atď.), oznámiť skutočnosti a konanie (vrátane opomenutia) týkajúce sa zamestnancov, spolupracovníkov, členov orgánov spoločnosti alebo „tretích strán“ spoločností skupiny, ktoré predstavujú, aj keď len potenciálne, porušenie Globálneho kódexu správania, ako aj zákonov a predpisov. 

Spoločnosť zaviedla ako preferovaný kanál podávania oznámenia nekalých praktík najmä webovú platformu určenú na oznamovanie nekalých praktík ,EthicsALine, ktorú spravuje externý poskytovateľ a ktorá je určená na zhromažďovanie anonymných aj neanonymných oznámení v písomnej aj ústnej forme.

V prípade ústneho oznámenia platforma zmení farbu hlasu, čím sa stane nerozpoznateľným. Ak chcete podať neanonymné oznámenie prostredníctvom ústneho kanála, jednoducho uveďte svoje meno.
Bez ohľadu na voľbu všetky oznamovacie kanály, ktoré skupina Alfasigma zaviedla, zabezpečujú dôvernosť oznamovateľa, nahlásenej osoby a obsahu oznámenia.
Oznámenia musia byť podané v dobrej viere, musia byť založené na presných a zhodných prvkoch a musia sa týkať overiteľných skutočností.

V žiadnom prípade sa nebudú zohľadňovať nasledovné oznámenia:

  • Sťažnosti osobnej povahy alebo žiadosti týkajúce sa právnej úpravy pracovnoprávneho vzťahu;
  • Nežiaduce účinky súvisiace s užívaním liekov, ktoré uvádza na trh skupina Alfasigma;
  • Núdzové situácie vyžadujúce okamžitú reakciu
×

You’re entering Alfasigma global website

I agree