Právne upozornenie

PODMIENKY WEBOVÝCH STRÁNOK 

Tu uvádzame podmienky (ďalej len „Podmienky“) používania webových stránok spoločnosti ALFASIGMA CZECH s.r.o., so sídlom Ke Štvanici 656/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 24251691, , konajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky ALFASIGMA CZECH s.r.o., organizačná zložka Slovensko, so sídlom Plynárenská 1, Bratislava 821 09, IČO 46 897 259, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2147/B [email protected] (ďalej len „Alfasigma“).

Používaním alebo prehliadaním týchto webových stránok (ďalej len „Webové stránky“) návštevník/používateľ (ďalej súhrnne „Používateľ“ alebo akákoľvek zmienka v zmysle „Vy“ alebo „Váš“) súhlasí s tým, že bude viazaný a bude dodržiavať nasledujúce Podmienky a súvisiace platné právne predpisy.

Webové stránky a ich obsah sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory vzniknuté z Webových stránok, ich obsahu a Podmienok alebo v súvislosti s nimi podliehajú výhradnej jurisdikcii súdov v Slovenskej republike.

Spoločnosť Alfasigma si vyhradzuje právo prijať bez predchádzajúceho upozornenia nápravné opatrenia, pokiaľ zistí, že boli tieto Podmienky porušené. Medzi nápravné opatrenia patrí ukončenie prístupu Používateľa k Webovým stránkam a ich službám a/alebo odstránenie akéhokoľvek materiálu, ktorý Používateľ prípadne na Webové stránky nahral, a to bez akejkoľvek zodpovednosti na strane spoločnosti Alfasigma.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

Webové stránky vlastní a/alebo spravuje spoločnosť Alfasigma.

Alfasigma je spoločnosť pôsobiaca v oblasti vývoja, výroby, distribúcie a propagácie liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, voľnopredajných liekov, výživových doplnkov, zdravotníckych pomôcok a výrobkov osobnej hygieny (ďalej len „Produkty“), ktoré sa vyrábajú podľa najvyšších národných a medzinárodných štandardov.

Aj keď sú Webové stránky prístupné z iných častí sveta, boli vytvorené pre Slovenskú republiku, a preto sa riadia právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku. Všetky informácie akejkoľvek povahy uvedené na Webových stránkach vrátane informácií týkajúcich sa Produktov platia iba pre Slovenskú republiku.

Informácie uvedené na Webových stránkach nepredstavujú výzvu na predpisovanie, nákup, dodávanie alebo obchodovanie s Produktmi alebo službami.

Webové stránky tiež obsahujú informácie týkajúce sa terapeutických oblastí, v ktorých spoločnosť Alfasigma pôsobí v rámci svojej výskumnej činnosti a Produktov. Tieto informácie nemajú nahradiť poskytovanie lekárskej starostlivosti a konzultáciu s lekárom. Z tohto dôvodu sa o diagnóze a vhodnej liečbe poraďte výhradne so svojím lekárom. Informácie týkajúce sa liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, sa v súlade s príslušnými právnymi predpismi nachádzajú v osobitných sekciách Webových stránok s prístupom obmedzeným na zdravotníckych odborníkov. Za zdravotníckych odborníkov sa na účely týchto Webových stránok považujú osoby oprávnené predpisovať lieky a osoby oprávnené vydávať lieky.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Webové stránky boli navrhnuté a vytvorené tak, aby využívali jednoduché a ľahko zrozumiteľné oznámenia a všeobecný obsah.

Webové stránky nepredstavujú a nesmú sa využívať ako oficiálny komunikačný kanál medzi spoločnosťou Alfasigma a Používateľom. Ak máte v úmysle nadviazať so spoločnosťou Alfasigma kontakt, musíte použiť konkrétne uvedené kontaktné adresy.

Texty, informácie a ďalšie údaje uverejnené na Webových stránkach a v Odkazoch (ako sú definované nižšie) slúžia iba na všeobecné informačné účely a nemajú oficiálny charakter.

Spoločnosť Alfasigma zostavuje informácie uvedené na týchto Webových stránkach podľa svojich aktuálnych znalostí a v súlade s vysokými štandardmi profesionálnej starostlivosti, pričom vynakladá všetko úsilie, aby boli tieto informácie aktuálne, a to aj prostredníctvom správneho výberu a starostlivého skúmania zdrojov informácií.

No vzhľadom na rýchlosť, ktorou sa správy na internete vyvíjajú a menia, sa týmto spoločnosť Alfasigma vzdáva akejkoľvek zodpovednosti za aktualizáciu, správnosť a úplnosť informácií uvedených na Webových stránkach a neprijíma zodpovednosť za prípadné chyby alebo opomenutia akéhokoľvek druhu ani za akékoľvek priame, následné alebo náhodné škody vzniknuté pri čítaní alebo používaní uverejnených informácií alebo akéhokoľvek typu obsahu dostupného na Webových stránkach, prípadne pri prístupe k materiálom uvedeným v Odkazoch či pri ich používaní.

Spoločnosť Alfasigma nenesie zodpovednosť za neočakávané zmeny na Webových stránkach alebo za to, že sa Webové stránky prípadne stanú dočasne alebo trvale nedostupnými.

Okrem toho si spoločnosť Alfasigma vyhradzuje právo pravidelne bez predchádzajúceho upozornenia meniť obsah Webových stránok a tieto Podmienky. Všetkými zmenami Podmienok ste viazaný/-á, preto odporúčame, aby ste tieto stránky pravidelne navštevovali a prečítali si ich aktuálne znenie.

Spoločnosť Alfasigma nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené v súvislosti s pripojením na jej Webové stránky, a to aj pri výskyte počítačových vírusov alebo z iných príčin, a vyhradzuje si právo podniknúť zodpovedajúcim spôsobom právne kroky proti akejkoľvek činnosti vykonávanej s cieľom poškodiť alebo obmedziť používanie Webových stránok.

ADRESNÉ A ĎALŠIE INFORMÁCIE

Všetky prípadné údaje a informácie zadané na Webové stránky, názory vyjadrené v diskusných fórach a všetky ostatné kroky zahŕňajúce interakciu s inými Používateľmi alebo s Webovými stránkami ako takými sú na vlastnú zodpovednosť Používateľa.

Odkaz na plné znenie Zásad ochrany osobných údajov a Zásad používania súborov cookies je k dispozícii v päte týchto Webových stránok.

Spoločnosť Alfasigma odmieta akúkoľvek zodpovednosť za používanie Webových stránok a akéhokoľvek Odkazu na nich, ktorého obsah presahuje rámec všeobecných informačných účelov.  Čo sa týka údajov nachádzajúcich sa v potvrdzovacích alebo analytických štúdiách, riaďte sa oficiálnymi publikáciami.

Spoločnosť Alfasigma odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo následné škody spôsobené tretím osobám a vzniknuté v dôsledku prípadných chybných, nesprávnych alebo neaktuálnych informácií.

Je zakázané odosielať ohováračské, obscénne alebo urážlivé správy alebo akékoľvek iné správy, ktoré sú prípadne v rozpore s platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Alfasigma bude spolupracovať s úradmi a urýchlene uplatní ustanovenia, ktorých cieľom je identifikovať každú osobu, ktorá sa pri odosielaní materiálov na Webové stránky dopustila nezákonného konania.

AUTORSKÉ PRÁVA

Webové stránky a ich obsah (najmä vrátane ochranných známok, log, názvov spoločností, informácií, prognóz, údajov, obrázkov, písma, grafov, poznámok, názorov a analýz), s výnimkou prípadov, keď je uvedené inak, sú vlastníctvom spoločnosti Alfasigma a/alebo spoločností skupiny Alfasigma, prípadne sú pod kontrolou spoločnosti Alfasigma alebo spoločností skupiny Alfasigma. 

Práva súvisiace s používaním Webových stránok a ich obsahu sú vyhradené spoločnosti Alfasigma a sú chránené príslušnými zákonmi vrátane autorského zákona.

Používateľ nie je oprávnený používať komerčný obsah patriaci spoločnosti Alfasigma a tretím stranám uvedeným na Webových stránkach, a to vo vzťahu k ochranným známkam, patentom, technológiám, produktom a procesom, ani vo vzťahu k inému právu duševného a priemyselného vlastníctva. 

Používateľ súhlasí s tým, že spoločnosť Alfasigma sa bude brániť pred všetkými nárokmi, škodami, záväzkami, súdnymi konaniami a akýmikoľvek inými škodlivými následkami vyplývajúcimi z porušenia práv tretích strán, najmä vrátane autorských práv, práv k ochranným známkam, patentových práv, práv duševného a priemyselného vlastníctva a práv na ochranu proti nekalej súťaži a ohováraniam, za ktoré nesie Používateľ pri prezeraní Webových stránok a používaní ich obsahu zodpovednosť.

Tretie osoby nesmú bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Alfasigma používať na žiadne účely názov Alfasigma. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Alfasigma je akékoľvek použitie tohto názvu na účely reklamy alebo zverejňovania zakázané, aj keď má tretia osoba so spoločnosťou Alfasigma naviazanú priebežnú spoluprácu vrátane používania názvu ako odkazu na webové stránky inej spoločnosti.

Sťahovanie, prezeranie a tlač informácií z Webových stránok sa povoľuje iba na osobné použitie. Akékoľvek používanie obsahu Webových stránok na iné účely než osobné použitie a/alebo používanie obsahu Webových stránok na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Alfasigma sa nepovoľuje. Vo všetkých ostatných prípadoch je bez písomného súhlasu autora a vydavateľa zakázané úplné alebo čiastočné reprodukovanie v analógovej alebo digitálnej podobe.

S predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Alfasigma sa povoľuje nasledujúce: citovanie z webových stránok na účely komentára, štúdie alebo recenzie, pokiaľ je jasne uvedený autor textu a zdroj a jeho kontext vrátane adresy URL domovskej stránky.

Okrem toho musí byť na všetkých čiastkových alebo úplných replikáciách obsahu Webových stránok uvedený nasledujúci odkaz: „Copyright © 2017 Alfasigma S.p.AVšetky práva vyhradené.“

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky prevádzkované tretími osobami (ďalej len „Odkazy“), ktoré by mohli byť zaujímavé pre Používateľov. Použitie Odkazov znamená, že bez obmedzení dobrovoľne opúšťate webové stránky Alfasigma. Informácie uvedené na odkazovaných stránkach nemusia byť v súlade s ustanoveniami slovenských právnych predpisov, najmä s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov upravujúcich reklamu liekov, sú celkom nezávislé a nie sú pod kontrolou spoločnosti Alfasigma, ktorá neprijíma žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek nárok z nich prípadne vyplývajúci. Sú povolené iba Odkazy na domovskú stránku a spoločnosť Alfasigma nepotvrdzuje ani nenesie zodpovednosť za obsah odkazovaných stránok. 

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree